• Turkmen
  • Русский
"Aşgabatýylylyk" tresti

 

 

 

 

 

Aşgabat şäher häkimligi  ashgabat.gov​.tm 

Aşgabatýylylyk” tresti Aşgabat şäher häkiminiň 1995-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda çykaran №1188 belgili kararyň we Aşgabat şäher häkimliginiň Kommunal hojalyk birleşiginiň 1995-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda çykaran №148 belgili buýrugyň esasynda döredildi

“Aşgabatýylylyk” trestiniň hukuk salgysy – Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, 2060/10 (Gurban Durdy) köçesi, 3 jaýy.

Syýasat we ykdysadyýet

31.03.2023

“Arkadag şäheri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Arkadag şäheri üçin döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaýynyň bellenilmegi bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti...

Medeniýet we Bilim

Şu gün paýtagtymyzda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurb

Şu gün paýtagtymyzda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurb

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli baştutanl

Şu gün hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, “Çoganly” ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işle