• Turkmen
  • Русский
"Aşgabatýylylyk" tresti

Medeniýet we Bilim

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň (HYYÖU) talyplary Indoneziýanyň Bali adasynda geçirilen Halkara ylym we oýlap tapyşlar ýarmarkasynda (ISIF) ilkinji gezek çykyş edip, ýeňiş gazandylar.

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň «Kompýuter tehnologiýalary» hünäri boýunça 3-nji ýyl talyplary Ahmet Akyýewden we Sapardurdy Berdiýewden ybarat topary «Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary» bölüminiň mugallymy Musa Ýazymowyň ýolbaşçylygynda Watanymyza altyn medallar we arzyly ýeňiji Kubogy bilen gaýdyp geldiler. 

Şu gün paýtagtymyzda Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy. Iki dostlukly ýurduň döwlet Baştutanlarynyň başlangyjy bilen geçirilýän bu giň gerimli döredijilik çäresi türkmen-türk döwletara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine täze möhüm goşant bolar.Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz özgertmeler syýasatyny amala aşyrmak bilen medeniýet diplomatiýasynyň mümkinçiliklerinden üstünlikli peýdalanýar, bu bolsa özüniň oňyn netijelerini berýär hem-de sebitiň we dünýäniň ýurtlary bilen köpugurly gatnaşyklaryň giňeldilmegine ýardam edýär.

Şu gün Mary welaýatynyň edara ediş merkezi Mary şäherinde «Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy» ady bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň forumy öz işine başlady.

Wýaçeslaw Sarkisýan

Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda ses we uly orkestr üçin «Asman hem deňiz pyşyrdysy» konsertiniň dünýä premýerasy diňleýjileriň arasynda uly üstünlik gazandy.

10-11-nji noýabrda Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň ýewropaly sazandalar bilen bilelikde konserti bolar. Tomaşaçylar meşhur nemes we fransuz sazlarynyň kompozisiýalaryny diňlärler we konsertde fransuz kompozitory Pýer Tilluanyň Türkmenistana bagyşlap döreden täze eserleri ýerine ýetiriler.

Bakuwda TÜRKSOÝ-yň I Halkara teatr festiwalynyň jemi jemlendi. Oňa Azerbaýjanyň döredijilik toparlary we Özbegistandan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Türkiýeden we Türkmenistandan myhmanlar gatnaşdylar.

«Söýgi hem hasrat» spektakly bilen ýurdumyza wekilçilik edýän Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry festiwalyň ýadygärlik diplomy bilen sylaglandy. Mundan başga-da, ýaş aktrisa Gülnabat Abdyllaýewa sahnada keşbi zehinli döredenligi üçin «Iň gowy aktrisa» ugrundan sylaga mynasyp boldy.

Öňümizdäki hepdäniň ahyrynda paýtagtymyzdaky «Aşgabat» kinoteatrynda «Ýaşlar» atly gysga göwrümli çeper filmiň ilkinji görkezilişi bolar.

Filmi goýujy kinorežissýor Isgendermuhammet Annamuhammedowyň aýtmagyna görä, filmde ilkinji söýginiň döredýän duýgulary, gahrymanlaryň durmuşynda garaşylmadyk we gyzykly wakalar, milli toý däp-dessurlary barada gürrüň berilýär.

Meşhur gitaraçy, dirižýor, Makon şäheriniň (Fransiýa) simfoniki orkestriniň ýolbaşçysy Dawid Ýurpo Aşgabada saparynyň çäklerinde M.Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasyna baryp gördi. 

Gitarada saz çalmagy öwrenýän estrada bölüminiň talyplary açyk sapakda myhman üçin türkmen halk sazlarynyň kompozisiýalaryny, şeýle hem dünýä klassikasynyň eserlerini ýerine ýetirdiler.

Dawid Ýurpo ýaş zehinleriň çykyşlaryndan soň gitarada saz çalmak sungaty boýunça ussatlyk sapagyny geçirdi. Tejribeli gitaraçy ýaş sazandalara sahnada tolgunmazlygyň ýollary barada gürrüň berdi.

2023-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Bişkekde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň prorektory B.Mätliýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen Gyrgyz Respublikasynyň DIM-niň K.Dikambaýew adyndaky Diplomatik akademiýasynyň rektory Akylbek Kylyçewyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Pages