• Turkmen
  • Русский
"Aşgabatýylylyk" tresti

Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň işewür toparynyň wekillerini kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Türkmenistan — ABŞ” işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty, “General Electric Gas Power» kompaniýasynyň Ýewropa, Ýakyn Gündogar we Afrika sebitlerinde gazturbina enjamlarynyň satuwy boýunça wise-prezidenti Bris Razany, “John Deere” kompaniýasynyň Merkezi Aziýada strategik hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça ýolbaşçysy Çaba Leýkony, “Nicklaus Companies” kompaniýasynyň wise-prezidenti Jon Rizi, “Smartmatic” kompaniýasynyň esaslandyryjysy hem-de Baş ýerine ýetiriji direktory Antonio Mugikany, “Westport Trading Europe Limited” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Nikolaý Ýurçenkony hem-de “UGT Renewables” kompaniýasynyň amallar işi boýunça wise-prezidenti Dýuk Gimi kabul etdi.

Işewürler döwlet Baştutanymyza wagt tapyp kabul edendigi we ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ABŞ-nyň işewür toparlarynyň ägirt uly ykdysady kuwwata eýe bolan Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge çalyşýandyklaryny tassykladylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow myhmanlary mähirli mübärekläp, bilelikdäki işewürlik geňeşiniň ýolbaşçysynyň amerikan telekeçileriniň wekiliýetine baştutanlyk edip gelmegine ýurdumyzda ABŞ-nyň işewür toparlarynyň özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge çalyşýandyklary hökmünde garalýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz Aşgabatda bolan mahalynda amerikaly hyzmatdaşlaryň türkmen kärdeşleri bilen duşuşmagy hem-de özara gatnaşyklaryň geljegi uly ugurlary boýunça pikir alyşmaklary üçin oňat mümkinçiligiň dörejekdigine ynam bildirdi.

Duşuşygyň dowamynda türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň däp bolan dostlukly häsiýete eýedigi nygtaldy. Şol gatnaşyklar deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak, özara bähbitlilik ýörelgeleri esasynda yzygiderli ösdürilýär. Şunda taraplaryň köpugurly hyzmatdaşlygy, şol sanda söwda, maýa goýum işi, işewür toparlaryň ugry boýunça gatnaşyklary işjeňleşdirmek babatda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge taýýardyklary tassyklanyldy. Şunuň bilen baglylykda, “Türkmenistan — ABŞ” işewürlik geňeşiniň ähmiýetli orny aýratyn bellenildi. Bu topar Erik Stýuartyň ýolbaşçylygynda indi ençeme ýyllaryň dowamynda maksada okgunly işleri alyp barýar. Işewürlik geňeşi döredileninden bäri geçen 15 ýylyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň täsirli guralyna, iki ýurduň ykdysady toparlarynyň arasynda gatnaşyklary ýola goýmak, ösdürmek we pugtalandyrmak üçin netijeli meýdança öwrüldi. Onuň düzümine girýän iri amerikan kompaniýalary türkmen bazarynda strategik taýdan ähmiýetli ugurlarda üstünlikli işleýärler. Işewürlik geňeşiniň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge islegi hem-de täze, geljegi uly maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýän agzalarynyň sanynyň ýylsaýyn artýandygy bellärliklidir.

Nygtalyşy ýaly, amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek babatda durmuşa geçirilýän özgertmeler ýurdumyzyň ýokary depginler bilen durnukly ösmegini üpjün etdi. Baý tebigy serişdeleriň bolmagy, ýurdumyzyň çäk taýdan amatly ýerleşmegi, “Açyk gapylar” strategiýasynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegi daşary ýurtly hyzmatdaşlar üçin amatly maýa goýum ýagdaýyny şertlendirýär. Türkmenistanda halkara hukugyň kadalaryna laýyk getirilen ygtybarly kanunçylyk binýady, dürli ulgamlarda halkara ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin has amatly şertler döredildi. Şol ulgamlaryň hatarynda nebitgaz, elektroenergetika, gaýtadan dikeldilýän energetika, ulag we aragatnaşyk, obasenagat toplumy, dokma senagaty, ýokary tehnologiýalar ulgamlary bar. Şeýle hem sport ulgamynda, ugurdaş infrastrukturalary döretmek, hususan-da, golf ýaly sportuň dünýäde meşhur görnüşi üçin infrastrukturalary döretmek ulgamynda hyzmatdaşlyk üçin oňyn mümkinçilikler bar.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň möhüm söwda-ykdysady hyzmatdaşlarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şular barada aýtmak bilen, geçen ýyllaryň dowamynda bu ugurda oňyn netijeleriň gazanylandygyny kanagatlanma bilen belledi. Şunuň bilen birlikde, özara kuwwatyň has giň gerimde ulanylyp bilinjekdigi äşgärdir. Türkmenistan amerikan kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegini goldaýar. Ýurdumyz bu hyzmatdaşlygy höweslendirmegi göz öňünde tutýar.

Işewürler döwlet Baştutanymyza bildirýän ynamy hem-de çuň manyly söhbetdeşlik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ABŞ-nyň işewür toparlarynyň geljegi uly türkmen bazarynda eýeleýän orunlaryny pugtalandyrmaga hem-de bilelikdäki täze taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmaga çalyşýandyklaryny ýene-de bir gezek tassykladylar.

Söhbetdeşligiň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we amerikan işewürler bileleşiginiň wekilleri şu günki duşuşygyň umumy bähbitlere laýyk gelýän netijeli we uzak möhletleýin söwda-ykdysady gatnaşyklary okgunly ösdürmegiň ýolunda möhüm ädim boljakdygyna ynam bildirdiler.