• Turkmen
  • Русский
"Aşgabatýylylyk" tresti

Oba hojalyk

Ýurdumyzyň Lebap welaýatynda şu oba hojalyk ýylynda 1400 gektar ýerde ýazlyk ýeralma ekilip, ondan 19 müň 600 tonna hasyl almak göz öňünde tutulýar.

Welaýat boýunça ýazlyk ýeralma eken etraplaryň ählisinde hem bu möwsüme ykjam taýýarlykly gelinmegi, ýeralmanyň ýokary hasyl berýän, sebitiň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän, synagdan geçen tohumlarynyň saýlanyp alynmagy hem-de ekişiň öz wagtynda, agrotehniki kadalara laýyklykda geçirilmegi, ekiş geçirilen ähli meýdanlarda bu ekiniň endigan gögerişini gazanylmagyny üpjün etdi. 

Şu ýyl «Sekiz bag» hojalygy ilkinji gezek saflor ekip başlady. Zeýtun ýagynyň ornuny tutýan bu önümi daýhan birleşiginiň işgärleri Tejen etrabynyň bäş gektar meýdanynda ekdi.

Häzirki wagtda döwletimizde eksport harytlarynyň görnüşini artdyrmak üçin ägirt uly mümkinçilikleriň açylýandygy bilen baglylykda, daşary ýurtlara çykarylýan türkmen harytlarynyň möçberleri yzygiderli artdyrylýar. Eksport harytlarynyň aglaba bölegini bolsa, oba hojalyk önümleri düzýär. Esasan hem, ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilen pomidora bolan isleg artýar. Türkmen pomidorlaryny esasy import ediji döwletler Russiýa Federasiýasy, Gazagystan we Gyrgyzystan Respublikalarydyr. Bu barada Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň resmi web-saýtynda habar berilýär.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 15-nji martda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde tassyklan tertibine laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň ekerançylary gowaça ekişine girişdiler. Bu ýerde toprak-howa şertlerine laýyklykda, gowaça ekişi ýurdumyzyň beýleki sebitlerinden biraz giç başlanýar.

Ýurdumyzyň maldarlary üçin jogapkärli döwür bolan owlak-guzy möwsümi ýetip geldi. Bu hysyrdyly möwsüme ýurdumyzyň Gündogar sebitiniň maldarlary hem taýýarlykly geldiler.

Ýurdumyzyň Lebap welaýatynyň ähli etraplarynda gowaça ekişine taýýarlyk işleri guramaçylykly dowam edýär. Häzirki wagtda welaýatyň çäginde hereket edýän tehniki hyzmat ediş kärhanalaryna hem-de daýhan birleşiklerine degişli bolan oba hojalyk gurallarynyň möwsüme doly taýýar edilmegi aýratyn bellärliklidir.

Lebap welaýatynyň maldarçylyk hojalyklarynda gyş möwsümine taýýarlykly gelinmegi mallaryň dok we ýyly gyşladylmagyny üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Gündogar sebitiň obasenagat toplumynyň işgärleri 2024-nji ýylda «ak altynyň» hem-de beýleki oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek maksady bilen giň gerimli işleri durmuşa geçirýärler. 

Welaýatda şu önümçilik ýylynda 130 müň gektar ýere gowaça ekip, ondan bol pagta hasylyny almak göz öňünde tutulýar. Şu maksat bilen tutanýerli zähmet çekýän welaýatyň daýhanlarynyň iş öndürijiligi barha depginli häsiýete eýe bolýar. Häzirki wagtda welaýat boýunça gowaça ekiljek ýerlerde ýuwuş suwuny tutmak we ýerleri gurplandyrmak işleri dowam etdirilýär. 

FAO/GEF-iň «Merkezi Aziýada we Türkiýede guraklaşýan hem şorlaşýan oba hojalygy meýdanlarynda tebigy baýlyklary toplumlaýyn dolandyrmak (CACILM-2/ISSAUZR-2)» atly sebitleýin taslamasynyň çäginde tebigy baýlyklara täsirli çemeleşmegi we howa şertlerine iň uýgun oba hojalyk tehnologiýalaryna geçişi üpjün edýän enjamlar getirilýär.

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň «Andalyp», Merkezi Garagumdaky «Ýerbent» daýhan birleşigi we Ahal welaýatynyň daglyk Nohur etraby Türkmenistanda CACILM-2 taslamasynyň synag hojalyklarydyr.

Pawlowniýa agajy aýazly we yssy howa çydamlylygy üçin Daşoguz welaýatynyň howa şertlerinde ösmegi üçin örän amatlydyr.

Munuň şeýledigine Boldumsaz we Şabat etraplarynyň telekeçileri göz ýetirdiler we soňky ýyllarda ony öz ýerlerinde ösdürip ýetişdirýärler. Olary, ilki bilen, agajyň telekeçilikde bähbitli taraplary gyzyklandyrdy.

Galyberse-de, pawlowniýa agajy iň çalt ösýän agaçlaryň biri hasaplanýar we ony täzeden ekmezden birnäçe gezek kesip bolýar. Şol bir wagtyň özünde agajyň şahalaryny we ýapraklaryny öý haýwanlary üçin iým hökmünde ulanyp bolýar.

Pages