• Turkmen
  • Русский
"Aşgabatýylylyk" tresti

Sport we syýahatçylyk

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Bu strategiýa laýyklykda, Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmäge, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilen giň möçberli maksatnamalar we taslamalar üstünlikli amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň futbol boýunça zenanlar topary 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryşa ilkinji gezek gatnaşar.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda «AA»-nyň habarçysyna habar berlişine görä, Olimpiýa ýaryşyna saýlama oýunlarda zenanlar toparymyzyň bäsdeşleri 12-nji ýanwarda Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Kuala-Lumpurdaky edarasynyň merkezinde geçiriljek bije çekişliginde belli bolar. 

Paýtagtymyzyň «Altyn asyr» toparynyň futbolçylary Türkmenistanyň Naýbaşy kubogyny eýelediler. «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň topary bu üstünligi jemleýji duşuşykda Türkmenbaşy şäheriniň «Şagadam» toparyny 3:1 hasabynda utup gazandy.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy tarapyndan döredilen Naýbaşy kubok ugrundaky ýaryş ýurdumyzyň çempiony bilen Kubogynyň eýesiniň arasynda 2005-nji ýyldan bäri geçirilýär. Geçen ýyl «Altyn asyr» çempionaty utdy, «Şagadam» bolsa Türkmenistanyň Kubogyny aldy.

Türkmen agyr atletikaçylary Türkiýanyň Ankara şäherinden meşhur ştangaçy Naim Süleýmanoglunyň hormatyna bagyşlanan halkara ýaryşyndan Watanymyza sekiz medal getirdiler.

Silkip galdyrmakda, itekläp galdyrmakda we ikileýin görnüşde kümüş medallaryň üçüsi Ogulgerek Amanowa gowşuryldy. Bu baýraga ol 55 kilograma çenli agram derejesinde mynasyp boldy. Silkip galdyrmakda ildeşimiz 70 kilogram agramy, itekläp galdyrmakda 85 kilogram agramy göterdi, bu bolsa görnüşleriň ikisiniň jeminde 155 kilograma deň boldy.

Şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça iri halkara ýaryşlarda — Russiýa Federasiýasynda geçirilen “Ýüpek ýoly — 2022” ralli-reýdinde hem-de geçen aýda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy.

Özbegistanyň paýtagtynda agyr atletika boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda geçirilýän Aziýa çempionatynda ildeşimiz Surajbek Sapaýew silterläp, itekläp götermekde jemi görkeziji boýunça wise-çempion adyna eýe boldy. Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabyndaky umumy bilim berýän 2-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Surajbek Sapaýew 17 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda 96 kilograma çenli agramda bäsleşdi we 5 türgeniň arasynda şeýle üstünlik gazandy.