• Turkmen
  • Русский
"Aşgabatýylylyk" tresti

Sport we syýahatçylyk

Şu ýylyň 2-3-nji martynda «Aşgabat» tennis akademiýasynyň meýdançasynda Bütindünýä tennis gününe bagyşlanan ýaşajyk uly raket ussalarynyň ýaryşy geçiriler.

8 ýaşa çenli oglanjyklaryň we gyzjagazlaryň gatnaşjak ýaryşyny Türkmenistanyň Tennis federasiýasy we «Aşgabat» tennis akademiýasy guraýar. Ýaryşyň maksady sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek we mümkin boldugyndan köp çagany köpçülikleýin tennis bilen meşgullanmaga çekmekdir.

Türkmenistanly türgenler Fujeýrada (Birleşen Arap Emirlikleri) geçirilen «Ýaşlar karate ligasy» halkara ýaryşynda iki bürünç medal gazandylar.

Bütindünýä Karate federasiýasynyň (WKF) howandarlygynda geçirilen bu ýaryşa 12 ýaşdan 20 ýaşa çenli ýaş derejesinde 78 ýurtdan 2070 türgen medallar ugrunda bäsleşdiler.

Türkmenistanyň Karate-do federasiýasynda «AA»-nyň habarçysyna aýtmaklaryna görä, ýaryşa toparymyzdan 25 türgen, 2 tälimçi we halkara derejeli 4 emin gatnaşdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer B.Annamämmedow Aşgabat atçylyk sport toplumynyň durkuny täzelemek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Taslama laýyklykda, atçylyk sport toplumynyň çäginde goşmaça täze athanalary, weterinar dermanhanany we at esbaplar dükanyny, açyk görnüşli awtoduralgany, suw howdanlaryny, tehniki binalary gurmak, dürli ölçegdäki monitorlary, döwrebap enjamlary gurnamak göz öňünde tutulýar.

Birleşen Arap Emirliklerindäki okuw-türgenleşik ýygnanyşygynda «Arkadag» futbol topary bilen Sankt-Peterburgyň «Zenit» toparynyň oýunçylarynyň arasyndaky ýoldaşlyk duşuşygy 1:1 hasabynda deň tamamlandy. Oýun Abu-Dabide ýapyk şertde geçirildi, bu ýerde iki klub hem täze möwsüme taýýarlanýar. 

Russiýanyň çempiony baş tälimçi Sergeý Semagyň esasy toparyň öňki iki türgenleşigine gatnaşmadyk we RPL-iň güýzki tapgyrynda ýeterlik oýun tejribesi bolmadyk oýunçylary synagdan geçirmekçi bolandygy sebäpli meýdança esasy oýunçylar çykmady.

2024-nji ýylyň mart-aprel aýlarynda Aşgabadyň sport meýdançalarynda ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň toparlarynyň arasynda «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» XIII Spartakiadasynyň aýgytlaýjy ýaryşy geçiriler. Ony Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Demokratik partiýasy, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi guraýarlar.

Tähranda 16 ýurtdan, şol sanda Türkmenistandan 80-den gowrak hünärmeni jemlän Aziýada meşhur kabaddi oýny boýunça halkara eminler maslahaty geçirildi. Ony 30-dan gowrak ýurtdan milli assosiasiýalary birleşdirýän Aziýanyň Kabaddi federasiýasy (AKF) gurady.

Foruma halkara derejeli emin, Türkmenistanyň «Hanmudo» söweş sungaty federasiýasynyň (ol sportuň birnäçe görnüşini, şol sanda kabaddini hem birleşdirýär) başlygy Orif Buharakow, guramanyň baş sekretary Guwanç Gulgeldiýew we Mary welaýat boýunça Kabaddi federasiýasynyň wekili Nagmat Hojamämmedow dagy ýurdumyza wekilçilik etdiler.

Türkmenistanly eminler topary FIFA-nyň emini Daşoguzdan Alybek Sapaýewden we onuň kömekçileri – Aşgabatdan Babanazar Haknazarowdan we Daşoguzdan Pälwan Pälwanowdan ybarat, eminler topary Russiýanyň we Gazagystanyň güýçli klublary – «Krasnodaryň» we «Astananyň» ýoldaşlyk duşuşygyna eminlik etdiler.

Minskde geçirilen Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň baýraklary ugrunda XXVIII halkara ýaryşynda türkmen samboçylary 4 altyn, 3 kümüş we 8 bürünç, jemi 15 medal eýelediler.

Bäsleşige on ýurtdan – Ermenistandan, Belarusdan, Bolgariýadan, Germaniýadan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Hytaýdan, Russiýadan, Täjigistandan we Türkmenistandan 200-e golaý türgen gatnaşdy. Iki günüň dowamynda türgenler erkekleriň we zenanlaryň arasynda sport sambosynyň hersinde ýedi, şeýle hem erkekleriň söweş sambosy boýunça 21 medal toplumy ugrunda bäsleşdiler. 

Sportuň suw görnüşleri boýunça Dohada başlanan ХХI dünýä çempionatynda Türkmenistana dört türgen wekilçilik eder.

Kataryň paýtagtynda geçirilýän dünýä çempionaty ilki 2023-nji ýylyň tomsunda geçirilmelidi. Ýöne suwda ýüzmek Halkara federasiýasy 2021-nji ýyla meýilleşdirilen ýaryşyň 2023-nji ýylyň iýulynda Fukuokada we Tokioda geçirilmeli Olimpiýa oýunlarynyň bir ýyl, soňra Ýaponiýada COVID çäklendirmeleri sebäpli 2023-nji ýyla çenli yza süýşürildi we ony 2024-nji ýylyň fewralynda geçirmegi karar etdi.

Sportuň suw görnüşleri boýunça Dohada başlanan ХХI dünýä çempionatynda Türkmenistana dört türgen wekilçilik eder.

Kataryň paýtagtynda geçirilýän dünýä çempionaty ilki 2023-nji ýylyň tomsunda geçirilmelidi. Ýöne suwda ýüzmek Halkara federasiýasy 2021-nji ýyla meýilleşdirilen ýaryşyň 2023-nji ýylyň iýulynda Fukuokada we Tokioda geçirilmeli Olimpiýa oýunlarynyň bir ýyl, soňra Ýaponiýada COVID çäklendirmeleri sebäpli 2023-nji ýyla çenli yza süýşürildi we ony 2024-nji ýylyň fewralynda geçirmegi karar etdi.

Pages