• Turkmen
  • Русский
"Aşgabatýylylyk" tresti

Sport we syýahatçylyk

Duşenbede zenanlar toparlarynyň arasynda Merkezi Aziýa Futbol assosiasiýasynyň (CAFA) futzal çempionatynda üçünji tapgyra täjigistanly garşydaşlaryny 4:1 hasabynda utan Türkmenistanyň milli ýygyndysy ilkinji ýeňşini gazandy.

Ýaryşa Gyrgyzystandan, Eýrandan, Täjigistandan, Türkmenistandan we Özbegistandan zenanlar toparlarynyň bäşisi gatnaşýar, olar aýlawly bäsleşiklerde çempiony kesgitlärler. «CAFA Women’s Futsal Championship» ýaryşy üçünji gezek geçirilýär. Ýöne Türkmenistanyň wekilleri olara ilkinji gezek gatnaşýarlar.

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň we Gonkongyň «Kitçi» toparynyň 32 ýaşly ýarym goragçysy Ruslan Mingazow Gonkongyň çempionatynyň ýyldyzlar toparynyň hatarynda Lionel Messiniň çykyş edýän «Inter Maýami» topary bilen ýoldaşlyk oýnuna gatnaşdy. Oýun 4-nji fewralda Gonkongyň 40 müň adamlyk milli stadionynda geçirildi we 4:1 hasabynda ABŞ-nyň toparynyň peýdasyna tamamlandy. 

Hatarynda «Barselonanyň» öňki oýunçylary Lionel Messi, Luis Suares, Serhio Buskets we Žordi Alba bolan Dewid Bekhemiň topary Aziýa bäsleşiklerini geçirýär.

Türkmen  türgeni Hekim Agamämmedow dzýudo boýunça dünýä görkezijisinde 1620 utuk bilen 34 dereje ýokary galdy diýip, göreşiň şu görnüşi boýunça Halkara federasiýasy (IJF) habar berdi.

Ozal habar berlişi ýaly, 2023-nji ýylyň dekabrynda Ýaponiýanyň paýtagtynda geçirilen «Uly tuwalga» ýaryşynda 24 ýaşly türkmenistanly zehinli dzýudoçy 66 kilograma çenli agram derejesinde bürünç medal gazandy, ýaryşda baýraklar ugrunda  35 ýurtdan 48 pälwan tutluşdy.

Daşkentde başlanan 34 ýurtdan 239 türgeni ýygnan agyr atletika boýunça Aziýa çempionatyna Türkmenistanyň topary hem gatnaşýar.

Türgenler erkekleriň we zenanlaryň arasynda on agram derejesinde medallardan we gymmatly baýraklardan başga-da, Aziýanyň güýçli agyr atletikaçylary 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga ýardam edýän utuklar ugrunda hem bäsleşerler. Hytaýly agyr atletikaçylar ýaryşa gatnaşmaýarlar, çünki olar mart-aprel aýlarynda geçiriljek Dünýä kubogy ugrundaky ýaryşa taýýarlanýarlar.

Türkmenistandan FIFA-nyň üç emini Daşkentde Merkezi Aziýa futbol assosiasiýasynyň (CAFA) eminlik maslahatyna gatnaşyp, hünär başarnygyny ýokarlandyrdylar.

CAFA-nyň metbugat gullugynyň habaryna görä, maslahatyň dowamynda Owganystandan, Eýrandan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan, Türkmenistandan we Özbegistandan eminler FIFA-nyň 2024-nji ýyldaky futbol ýaryşlaryna girizen üýtgeşmeleri bilen tanyşdylar. Mundan başga-da, forum türkmen eminlerine beýleki ýurtlardan kärdeşleri bilen tejribe alyşmaga we halkara oýunlaryna eminlik etmek üçin gymmatly teklipleri almaga mümkinçilik berdi.

Türkmenistanyň esasy futbol toparlaryndan biri «Altyn asyr» resmi web-saýtyny işe girizdi. Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň metbugat gullugynyň habaryna görä, ol altynasyrfk.com saýtynda elýeterlidir.

Türkmen tennisçisi Ilima Guseýnowa Maskatda (Oman) 14 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda Merkezi we Günbatar Aziýanyň saýlama çempionatynyň çempiony boldy. Iki tapgyrdan ybarat ýaryşa 13 ýurduň wekilleri gatnaşdy.

Iki ýaryşyň jemi boýunça Ilima ýekelikde iki altyn, Aýlar Kakabaýewa bilen bilelikde çykyş edip hem iki kümüş medal eýeledi.

Balkanabadyň «Nebitçisi» ýokary liganyň toparlarynyň arasynda Türkmenistanyň çempionatynyň bürünç medallaryny eýeledi. Munuň özi milli birinjilik ugrundaky ýaryşyň 27-nji tapgyrynyň netijeleri boýunça belli boldy. 

«Arkadag» futbol toparynyň oýunçylary goşa ýeňiş gazandylar: olar finalda geçen ýyldan bäri kubok eýesi, iki gezek AFK çempionlar ligasyna gatnaşan «Ahaldan» 3:0 hasabynda ynamly üstün çykmak bilen, milli birinjiligiň altyn medalyna Türkmenistanyň Kubogyny-da goşdular.

Ähmiýeti boýunça ikinji derejeli klub kubogyny dört gezek alan «Ahal» topary üçin bu eýýäm ýaryşlaryň taryhynda ýedinji, şu ýylyň aprel aýynda döredilen «Arkadag» topary üçin bolsa ilkinji finaldy.

Türkmenistanly türgenler Kolombo şäherinde (Şri-Lanka) geçirilýän çalt küşt boýunça Günbatar Aziýanyň ýetginjekler (ýaşy 20-ä çenli) çempionatynda kümüş we bürünç medala mynasyp boldular.

Pages