• Turkmen
  • Русский
"Aşgabatýylylyk" tresti

Syýasat we ykdysadyýet

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabaha Kuweýt Döwletiniň Milli güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet Baştutanymyz Emir Şeýh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabaha tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Kuweýt Döwletiniň ähli halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de ösüş hem-de abadançylyk arzuw etdi.

«Balkan» gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawodynyň 20-den gowrak inženeri tehniki howpsuzlyk we deňiz işleri boýunça gysga möhletli okuwlary tamamladylar.

Okuwlar «Balkan» gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawody hem-de «PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň çäginde guraldy.

Inženerler gämidäki esasy howpsuzlyk düzgünleri we deňizde alnyp barylýan işler bilen tanyşdylar.

Okuwyň ahyrynda gatnaşyjylara «PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy tarapyndan şahadatnamalar gowşuryldy.

Aýjahan Ataballyýewa

«Eksport-import amallary üçin bir penjire» üstümizdäki ýylyň ahyryna çenli uzaldyldy.

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen BMG-niň Türkmenistandaky Ösüş maksatnamasynyň işgärleriniň arasynda degişli şertnama gol çekildi. Bu resminama bilen girizilen üýtgetmelere laýyklykda onuň ýerine ýetirilmegine Türkmenistanyň Adalat ministrligi, Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti, şeýle hem Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi hem goşulýar.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşdy.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagaty kabul etdi.

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar.

18-nji fewralda «Magtymguly Pyragynyň parahatlyk ýörelgesi we Bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy» atly halkara konferensiýada eden çykyşynda Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji Ferrari bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleriniň geçiriljekdigini aýtdy. Ol iki ýurduň we bu ýurtlaryň halklarynyň arasynda dostluk hem özara düşünişmek ruhuny berkitmekde medeni diplomatiýanyň aýratyn ornuny belläp geçdi.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň ýagdaýy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi. Häkim welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

2024-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň jemi içerki önümiň durnukly ösüşi üpjün edilip, ol 6,3 göterim artdy. Bu barada sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer H.Geldimyradow hasabat berdi.

Hormatly Türkmenistanyň diplomatik işgärleri!

Sizi Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly şygary astynda geçýän 2024-nji ýylda Watanymyzyň halkara abraýyny we oňyn täsirini güýçlendirmek üçin döwletimiziň diplomatik gullugynyň işgärleriniň öňünde goýlan belent wezipeleri talabalaýyk ýerine ýetirmek ugrunda yhlas bilen zähmet çekjekdigiňize ynanýaryn.

Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň Merkezi Aziýanyň eksportunyň üstaşyr geçiriji merkezi hökmünde roly onlaýn ýagdaýda geçirilen tegelek stoluň dowamynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Tegelek stol Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň hyzmatlaryny tanatmak, bu portuň üsti bilen üstaşyr gatnawy köpeltmek we sebit ýurtlarynyň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny beýleki ýurtlaryň ugruna giňeltjek alternatiw ýük daşamak ugurlaryny hödürlemekden ybaratdy.

Pages