• Turkmen
  • Русский
"Aşgabatýylylyk" tresti

Syýasat we ykdysadyýet

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe şanly 70 ýaş toýy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ÝUNESKO-nyň Tährandaky klaster edarasynyň direktory hanym Golda El-Hurini kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi we türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, Birleşen Milletler Guramasynyň özüniň wekilçilik edýän iri düzüminiň Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändigini belledi.

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti, parahatçylygy hem-de milli jebisligi esaslandyryjy — Milli Lider Emomali Rahmonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

Gahryman Arkadagymyz Täjigistanyň Prezidenti bilen mähirli salamlaşyp, ozaly bilen, öwezini dolup bolmajak agyr ýitgi — käbesi Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykmagy zerarly bildirilen gynanç we beýan edilen duýgudaşlyk sözleri üçin täjik Liderine tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň birnäçesiniň, degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri,
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy,
Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowa

Belent mertebeli Gahryman Arkadagymyz!

Her bir sözi, her bir işi, arzuw-umytlary başymyzyň täji — eziz Watanymyzyň berkararlygynyň, türkmen halkynyň abadançylygynyň bähbitlerine ýugrulan hak Howandarymyzyň — Gahryman Arkadagymyz, Siziň öňdengörüjilikli syýasatyňyzyň netijesinde ata Watanymyzyň şan-şöhraty dünýä dolýar, il-günümiz eşretli durmuşda ýaşaýar.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti

Sizi türkmen-täjik gatnaşyklarynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak ajaýyp waka — 10-11-nji maýda Täjigistan Respublikasyna ilkinji döwlet saparyňyzyň örän şowly we netijeli tamamlanmagy mynasybetli Täjigistanda ýaşaýan türkmenleriň adyndan tüýs ýürekden gutlaýarys.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy.

Şu gün Täjigistan Respublikasynda döwlet saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Täjigistanyň Oli Majlisiniň Milli Majlisiniň Başlygy Rustam Emomali bilen duşuşdy.

Şu gün Täjigistan Respublikasynda döwlet saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Oli Majlisiniň Namoýandagon Majlisiniň Başlygy Mahmadtoir Zokirzoda bilen duşuşdy.

Pages