• Turkmen
  • Русский
"Aşgabatýylylyk" tresti

Syýasat we ykdysadyýet

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda giň gerimli milli we döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanymyzyň syýasy, ykdysady, medeni-durmuş ösüşini üpjün etmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak bu maksatnamalaryň esasy wezipesidir.

Şu gün paýtagtymyzda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreý-türkmen parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy Li Dal Gonuň ýolbaşçylygynda ýurdumyza sapar bilen gelen Koreýa Respublikasynyň parlament wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we welaýatlarda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen bagly meselelere garaldy.

Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

Sizi ynsanperwerligiň we adamkärçiligiň belent ýörelgelerini dabaralandyrýan mübärek Gadyr gijesi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Däp bolşy ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň şan-şöhratly şu ýylynda-da mukaddes Oraza aýynyň bu keremli gijesiniň haýyr-sahawatynyň we berekediniň milli agzybirligimizi, jebisligimizi, Garaşsyz Watanymyza bolan beýik söýgimizi has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn.

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralarda şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi. Gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen bagly möhüm meseleler girizildi.

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Siziň eneňiz Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykandygy baradaky habary uly gynanç bilen kabul etdim. Size we Siziň ýakynlaryňyza çuňňur gynanjymy beýan edýärin.

Öwezini dolup bolmajak ýitginiň hasratyny paýlaşmak bilen, şu kyn pursatda Size sabyr-takat dileýärin.

Goý, merhumyň jaýy jennet bolsun!

Çuňňur gynanç bilen,

Sadyr Žaparow,

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti,

Onuň Alyhezreti,

türkmen halkynyň Milli Lideri,

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Siziň käbäňiz Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykandygy baradaky habary uly gynanç bilen kabul etdim. Size we Siziň ýakynlaryňyza çuňňur gynanjymy beýan edýärin.

Öwezini dolup bolmajak ýitginiň hasratyny paýlaşmak bilen, şu kyn pursatda Size sabyr-takat dileýärin.

Goý, merhumyň jaýy jennet bolsun!

Çuňňur gynanç bilen,

Sadyr Žaparow,

Onuň Alyhezreti,
türkmen halkynyň Milli Lideri,
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Gadyrly doganym!

Mähriban käbäňiz Ogulabat ejäniň aradan çykandygy baradaky habary çuňňur gynanç bilen kabul etdim.

Mähriban käbäňiz baradaky mähirli ýatlamalar Size medet berer diýip umyt edýärin.

Mübärek Remezan aýyndaky şu agyr ýitgi zerarly ýürekden gynanjymy beýan edýärin. Merhuma Allatagaladan rehmet, maşgalaňyza, ýakynlaryňyza sabyr-takat hem-de ruhy durnuklylyk dileýärin.

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Gadyrly doganym!

Siziň eneňiz Ogulabat ejäniň aradan çykandygy baradaky habary uly gynanç bilen kabul etdim.

Goý, Siziň eneňiz baradaky mähirli ýatlamalar we onuň öwüt-ündewleri Size güýç-kuwwat bersin! Şu agyr pursatda Size gynanjymy beýan etmek bilen, maşgalaňyza abadançylyk dileýärin.

Rejep Taýyp ÄRDOGAN,
Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Siziň eneňiziň aradan çykandygy baradaky habary uly gynanç bilen kabul etdim. Siziň Alyhezretiňize, Siziň maşgalaňyza we Türkmenistanyň dostlukly halkyna bu agyr ýitgi zerarly çuňňur gynanjymy hem-de duýgudaşlygymy beýan edýärin.

Mohammed bin Zaýed AL NAHAÝÝAN,

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti.

* * *

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Pages