• Turkmen
  • Русский
"Aşgabatýylylyk" tresti

Saglyk goraýyş

Şu gün Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýetiniň (TGÝMJ) merkezi edarasynyň mejlisler zalynda utgaşykly görnüşde “Watansöýüjilik we ynsanperwerlik ýörelgeleri” ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa TGÝMJ-niň, Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça wekilhanasynyň, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň halkara federasiýasynyň, Halkara Gyzyl Haç komitetiniň Türkmenistandaky wekilleri gatnaşdylar.

Ýurdumyzda 8-nji ýanwardan 12-nji ýanwar aralygynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezi we Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy (ÝUNISEF) türkmen dilinde söz sintezatoryny ulanmak boýunça okuw geçirdi.

Oňa gatnaşyjylar programmany bilim maksatlary üçin ulanmagyň aýratynlyklary, şol sanda ekrany okamak we web sahypalaryna girmek bilen tanyşdylar. Türkmen dilinde söz sintezatory 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Bütindünýä çagalar gününde hödürlendi.

Türkmenistanda lukmançylyk edaralary üçin niýetlenen häzirki zaman laboratoriýa enjamlaryny, reagentleri we sarp ediş materiallaryny eltip başlamak Türkmenistanda başlandy еltip bermek Türkmenistan hökümetiniň we BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň bilelikdäki taslamasynyň çäginde amala aşyrylýar.

Taslama Türkmenistanyň kliniki we barlaghana hyzmatlaryny güýçlendirmekden ybarat.

Şu gün Türkmenistanyň Saglygy soraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan sanly ulgam arkaly guralýan iki günlük XI Türkmen-german lukmançylyk forumy öz işine başlady.

Şu gün paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda «Jemgyýetçilik saglygy goraýyşda ýüze çykýan howplara taýýarlyk we olara garşy göreşmek meseleleri boýunça Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy» atly lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty öz işine başlady. Iki günläp dowam edýän wekilçilikli forum şu ýylyň mart aýynda Azerbaýjan Respublikasynyň paýtagty Baku şäherinde geçirilen Goşulyşmazlyk Hereketiniň COVID-19 bilen göreşmek boýunça Aragatnaşyk toparynyň sammitinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyjy boýunça guralýar.

Ýurdumyza Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebit býurosy tarapyndan düzülen Ýewropanyň tehniki maslahat beriş bilermenler toparynyň güwänamasynyň gowşurylmagy Türkmenistanyň ilatyň saglygyny goramak ýaly möhüm ulgamda gazanan üstünlikleriniň halkara derejede ykrar edilýändigini ýene-de bir gezek tassyklady. Bu waka mynasybetli Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde «Arkadagyň ýola goýan saglyk sahawaty — bagtyýar durmuşyň gözbaşy» atly maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň geoinformasiýa ulgamlary barlaghanasynyň ylmy ösüşleriniň biri «Altyn Asyr» türkmen kölüniň we Hazarýaka düzlüginiň töweregindäki öri meýdanlary üçin köp derejeli gözegçilik monitoring ulgamy bilen baglanyşyklydyr.

Bu maksatlar üçin öri meýdan ösümlikleriniň agdyklyk edýän görnüşlerinden we bu ýerlerde ösümlikleri hasaba almagyň usulyýeti işlenip düzülmegi seljerildi. Bu ýagdaýda gözlegçilik ýerleriniň hemra suratlary we sebitdäki çöl-öri meýdan ösümliklerini öwrenmek ulanyldy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň EYR-na amala aşyrýan saparynyň çäginde birnäçe ugurlar boýunça Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda resminamalara gol çekildi.
Gol çekilen resminamalar:
- Türkmenistanyň Energetika Ministrligi bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Energetika ministrliginiň arasynda Elektroenergetika babatynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda, özara düşünişmek hakynda Ähtnama;

Şu gün Mary welaýatynyň edara ediş merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Tebigat çeşmesi” hususy kärhanasyna degişli bolan dermanhananyň açylyş dabarasy boldy. Dabarada medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary ýerine ýetirilip, ajaýyp wakanyň toý öwüşginini artdyrdy. Olaryň çykyşlarynda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we Arkadagly Serdarymyzyň üstünlikli dowam etdirýän durmuş ugurly syýasatynyň hem-de ynsan saglygy barada edýän yzygiderli aladalarynyň üstünliklere beslenýändigi uly joşgun bilen wasp edildi.

Pages