"Aşgabatýylylyk" tresti

Oba hojalyk

Lebap welaýatynda şu oba hojalyk ýylynda 1400 gektar ýerde ýazlyk ýeralma ekilip, ondan göz öňünde tutulan 19 müň 600 tonna hasyla derek 19 müň 778 tonna ýeralma ýygnalyp, bu baradaky döwlet meýilnamasy artygy bilen ýerine ýetirildi.

Milli ykdysadyýetimiziň oba hojalyk toplumyny ösdürmek, ony hil taýdan täze derejelere çykarmak Diýarymyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň esasyny tutýar. Belent maksatlary özünde jemleýän şeýle işleriň çäklerinde gymmatly önüm bolan piläniň öndürilişini artdyrmak, ýüpekçilik pudagynda öndürijilikli zähmeti höweslendirmek işlerine uly üns berilýär.

Daşoguz welaýatynda pile öndürmek bilen meşgullanýan daýhanlaryň sany yzygiderli artýar. Şu ýyl müňlerçe kärendeçiler dokma pudagy üçin möhüm çig mal bolan pile öndürmek üçin şertnama baglaşdylar. Olaryň gyzyklanmasynyň barha artýanlygy döwletimiz tarapyndan amatly iş şertleriniň döredilýänligi, kärendeçilere ýokary hilli ýüpek gurçuklarynyň tohumlarynyň öz wagtynda berilýänligi we gurçuklaryň iýmitlenmegi üçin bol iýmit üpjünçiliginiň bolmagy bilen düşündirilýär.

Ýurdumyzyň Lebap welaýatynda şu oba hojalyk ýylynda 1400 gektar ýerde ýazlyk ýeralma ekilip, ondan 19 müň 600 tonna hasyl almak göz öňünde tutulýar. Welaýat boýunça ýazlyk ýeralma eken etraplaryň ählisinde hem bu möwsüme ykjam taýýarlykly gelinmegi, ýeralmanyň ýokary hasyl berýän, sebitiň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän, synagdan geçen tohumlarynyň saýlanyp alynmagy hem-de ekişiň öz wagtynda, agrotehniki kadalara laýyklykda geçirilmegi, ekiş geçirilen ähli meýdanlarda bu ekiniň endigan gögerişini gazanylmagyny üpjün etdi.

Şu ýyl «Sekiz bag» hojalygy ilkinji gezek saflor ekip başlady. Zeýtun ýagynyň ornuny tutýan bu önümi daýhan birleşiginiň işgärleri Tejen etrabynyň bäş gektar meýdanynda ekdi.

Häzirki wagtda döwletimizde eksport harytlarynyň görnüşini artdyrmak üçin ägirt uly mümkinçilikleriň açylýandygy bilen baglylykda, daşary ýurtlara çykarylýan türkmen harytlarynyň möçberleri yzygiderli artdyrylýar. Eksport harytlarynyň aglaba bölegini bolsa, oba hojalyk önümleri düzýär. Esasan hem, ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilen pomidora bolan isleg artýar. Türkmen pomidorlaryny esasy import ediji döwletler Russiýa Federasiýasy, Gazagystan we Gyrgyzystan Respublikalarydyr. Bu barada Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň resmi web-saýtynda habar berilýär.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 15-nji martda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde tassyklan tertibine laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň ekerançylary gowaça ekişine girişdiler. Bu ýerde toprak-howa şertlerine laýyklykda, gowaça ekişi ýurdumyzyň beýleki sebitlerinden biraz giç başlanýar.

Ýurdumyzyň maldarlary üçin jogapkärli döwür bolan owlak-guzy möwsümi ýetip geldi. Bu hysyrdyly möwsüme ýurdumyzyň Gündogar sebitiniň maldarlary hem taýýarlykly geldiler.

Ýurdumyzyň Lebap welaýatynyň ähli etraplarynda gowaça ekişine taýýarlyk işleri guramaçylykly dowam edýär. Häzirki wagtda welaýatyň çäginde hereket edýän tehniki hyzmat ediş kärhanalaryna hem-de daýhan birleşiklerine degişli bolan oba hojalyk gurallarynyň möwsüme doly taýýar edilmegi aýratyn bellärliklidir.

Lebap welaýatynyň maldarçylyk hojalyklarynda gyş möwsümine taýýarlykly gelinmegi mallaryň dok we ýyly gyşladylmagyny üpjün etmäge mümkinçilik berýär.