"Aşgabatýylylyk" tresti

Gurluşyk

Türkmenistanda 2024-nji ýylda 49 sany iri önümçilik, durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýär. Bu barada sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer B.Annamämmedow hasabat berdi.

Ýurdumyzda ýokary ruhubelentlige beslenip geçirilýän Watan goragçylarynyň gününiň öň ýanynda Lebap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň Lebap welaýat bölüminiň işgärleri üçin 4 gatly 24 öýli ýaşaýyş jaýy dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga

Berkarar döwletimiziň mundan bu ýana-da gülläp ösmegini, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyny üpjün etmek maksady bilen alnyp barylýan gurluşyk işleriniň has-da ilerlemeginde ýurdumyzyň çäginde hereket edýän, ýokary hilli gurluşyk önümlerini öndürýän kärhanalar möhüm ähmiýete eýedir.

Berkarar döwletimiziň döredip berýän çäksiz möçberli giň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanýan türkmen telekeçileri bu gün täze önümçilik desgalaryny, täsin ymaratlary gurup, olarda dünýä bazarlarynda bäsleşip bilýän dürli harytlary öndürmekde has-da tapawutlanýarlar. Tutuş Diýarymyzda bolşy ýaly, onuň Günbatar sebiti bolan Balkan welaýatynda hem telekeçilik ulgamy döwrebap derejede ösdürilip, belent sepgitlere ýetilýär.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde Oba hojalyk uniwersitetiniň we ylmy-barlag institutlarynyň täze binalar toplumynyň taýýarlanylan taslamalary bilen tanyşdy. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz degişli düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyzda we onuň töwereklerinde ýaýbaňlandyrylan işleriň barşy bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyzyň ýanynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň senagat-gurluşyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary B.Annamämmedow boldy.

Şenbe güni geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentmiz Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň çäginde 1574 megawat kuwwatlylygy bolan täze birleşdirilen elektrik stansiýasyny gurmak barada Karara gol çekdi.

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy we olaryň işini döwrebap derejede alyp barmak bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan asylly işleriniň hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilmegi netijesinde belent maksatlary özünde jemleýän giň möçberli özgertmeler amala aşyrylýar. Bu bolsa mähriban Watanymyzyň şöhratly taryhyna altyn sahypalar bilen ýazylýar.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.