"Aşgabatýylylyk" tresti

Sport we syýahatçylyk

Dünýä syýahatçylygynyň merjenine öwrülen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda tomusky dynç alyş möwsüminiň ilkinji tapgyryna dabaraly badalga berlenine bary-ýogy sanlyja gün geçdi. Ýaňy-ýakynda bu ýere Diýarymyzyň ähli welaýatlaryndan hem-de Aşgabat we Arkadag şäherlerinden körpeleriň uly topary gelip, häzirki wagtda olar hezil edip dynç alýarlar.

Berkarar Diýarymyzyň dünýäniň jahankeşdeleriniň, bilermenleriniň ünsüni özüne çekýän täsin tebigaty bar. Adamzat durmuşynyň, ýaşaýşynyň aýrylmaz bölegi bolan tebigaty gorap saklamak, ony nesillere tämizligi bilen ýetirmek her bir döwrüň öňünde durýan mukaddes borçdur.

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabadyň «Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri» diýlip yglan edilmegi «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň möhüm wakalarynyň biri boldy. Mälim bolşy ýaly, bu çözgüt 24-nji maýda türkmen paýtagtynda geçirilen GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň çäklerinde biragyzdan kabul edildi. Munuň özi Aşgabat şäheriniň gününiň öňüsyrasynda ildeşlerimiz üçin ajaýyp sowgat boldy. Ýurdumyzda we daşary döwletlerde uly seslenmä eýe bolan bu şanly waka Türkmenistanyň GDA-nyň giňişliginde sport ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşýan uly goşandynyň nobatdaky ykrarnamasydyr.

Türkmen boksçulary Bangkokda geçirilýän ikinji Bütindünýä Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryşynda ilkinji ýeňşini gazandylar. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 5-nji ýyl talyby Şükür Öwezow şeýle üstünlige ýetdi.

Türkmen türgeni Alymuhammet Kakalyýew Ispaniýanyň La-Korunýa şäherinde geçirilen karate boýunça Ýaşlar ligasy I dünýä tapgyrynyň halkara ýaryşynda bürünç medal gazandy.

«Altyn asyr» toparynyň futbolçylary ýokary liganyň toparlarynyň arasynda Türkmenistanyň çempionatynyň 15-nji tapgyrynyň oýnunda «Aşgabat» toparyndan üstün çykdylar. Oýun «Nusaý» stadionynda geçirildi.

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabadyň «Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri» diýlip yglan edilmegi «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň möhüm wakalarynyň biri boldy. Mälim bolşy ýaly, bu çözgüt 24-nji maýda türkmen paýtagtynda geçirilen GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň çäklerinde biragyzdan kabul edildi. Munuň özi Aşgabat şäheriniň gününiň öňüsyrasynda ildeşlerimiz üçin ajaýyp sowgat boldy. Ýurdumyzda we daşary döwletlerde uly seslenmä eýe bolan bu şanly waka Türkmenistanyň GDA-nyň giňişliginde sport ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşýan uly goşandynyň nobatdaky ykrarnamasydyr.

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň woleýbolçylary Pakistanyň Yslamabat şäherinde geçirilýän Merkezi Aziýa milletler ligasynda ilkinji ýeňşini gazandylar.

Samarkantda başlanan WKF karate boýunça 9-njy Merkezi Aziýa çempionatynyň birinji gününde türkmenistanly türgenler 7 – bir altyn, iki kümüş we dört bürünç medal gazandylar. Bäsleşige dürli ýaş tapgyrynda kata (maşk görkeziş) we kumite (söweş) ugurlary boýunça medallar ugrunda Eýrandan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan, Türkmenistandan we Özbegistandan 806 türgen gatnaşdy. Türkmenistanyň Karate-do federasiýasynyň habaryna görä, ýaryşa ýurdumyzdan 74 türgen gatnaşýar.

Türkmen türgenleri Ürgençde geçirilen «UZBEKISTAN OPEN 2024» karate boýunça ilkinji halkara (WKF) ýaryşynda dürli derejeli 23 medal eýelediler. Bäsleşige dört ýurtdan: Gyrgyzystandan, Täjigistandan, Türkmenistandan we Özbegistandan 293 karateçi (200 oglan we 93 gyz) gatnaşdy. Ýaryş geçirilen ýurda meýdança eýeleri hökmünde aýry-aýry klublar wekilçilik etdiler.Türkmenistanyň toparynyň hatarynda 74 türgen, 7 tälimçi we 10 emin bardy. Tutluşyklaryň ähli görnüşlerinde ildeşlerimiz 5 altyn, 5 kümüş we 13 bürünç medala mynasyp boldular.