"Aşgabatýylylyk" tresti

Dürli

Şu ýylyň 29-30-njy apreli aralygynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab-kwartirasynda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat we ösüş boýunça komissiýasynyň 57-nji mejlisine gatnaşdy. Ol «Ilat we ösüş boýunça halkara maslahatyň Hereketler maksatnamasy we onuň 2030-njy ýyla çenli Gün tertibine goşýan goşandy» ady bilen guraldy.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ruhuna mynasyp derejede zähmet çekýän önümçilik toplumlarynyň biri-de Günbatar sebitiň Gyzylarbat şäherindäki «Balkandokma» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetidir. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň ýokary kuwwatlykly kärhanalarynyň hatarynda möhüm orun eýeleýän toplum döwrebap tehnologiýalar, kämil enjamlar bilen birkemsiz üpjün edilendir.

Paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalar Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň goldaw bermeginde Türkiýe Respublikasynda boldular. Olar Türkiýede her ýylyň 23-nji aprelinde bellenilýän Milli özygtyýarlylyk we çagalar güni mynasybetli geçirilen medeni çärelere gatnaşdylar.

2024-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmenistanyň ulag diplomatiýasyny ösdürmek babatynda halkara hyzmatdaşlygy» atly maslahat geçirildi. Çärä Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň wekilleri, jemgyýetçilik we syýasy işgärler, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we talyplary, şeýle-de KHBS-iň wekilleri gatnaşdylar.

Geçmişde Beýik Ýüpek ýolunyň giňişliginde bedeneleri iýmit hökmünde ulanmak, ýumurtgalaryny almak we bedene uruşlaryny guramak üçin awlapdyrlar. Çaýhanalarda bolsa bedene ýaly öýkünjeň we saýrak guşlary saklamak däbi-de bolupdyr. Şunuň ýaly däp boýunça bilermen we şunuň ýaly guşuň eýesi, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Köpetdag döwlet goraghanasynyň hünärmeni Röwşen Çişiýew şeýle gürrüň berýär:

Geçmişde Beýik Ýüpek ýolunyň giňişliginde bedeneleri iýmit hökmünde ulanmak, ýumurtgalaryny almak we bedene uruşlaryny guramak üçin awlapdyrlar. Çaýhanalarda bolsa bedene ýaly öýkünjeň we saýrak guşlary saklamak däbi-de bolupdyr. Şunuň ýaly däp boýunça bilermen we şunuň ýaly guşuň eýesi, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Köpetdag döwlet goraghanasynyň hünärmeni Röwşen Çişiýew şeýle gürrüň berýär:

Türkmenistandaky Türkiýäniň ilçihanasynyň goldawy bilen «Ýaş tebigatçy» jemgyýetçilik guramasy we Bilelikdäki türkmen-türk mekdebi 23-nji aprelde «Ýaşyl geljegiň umytlary» festiwalyny geçirer. Bu çäre Türkiýede galyndysyz dünýä we halkara çagalar güni mynasybetli guraldy. Festiwalyň esasy maksady daşky gurşawa hormaty ýokarlandyrmak, galyndylary azaltmak we materiallary gaýtadan ulanmagyň mümkinçiliklerini we amaly endiklerini görkezmek arkaly ýaş nesilleriň arasynda ekologiýa medeniýetini ösdürmekdir.

BSG-niň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan Ýewropa Bileleşiginiň maliýe goldawy bilen «Sanjymlar howply kesellerden goraýjylarymyz!» atly temada çagalaryň arasynda surat çekmek bäsleşigi yglan edildi. Bäsleşige 7 ýaşdan 13 ýaş aralygyndaky çagalar çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşmak üçin 15-nji aprelden 19-njy aprel aralygynda suratlaryň sanly göçürmesini localprocurementtkm@who.int salgysyna ibermeli. Onda adyňyzy, familiýaňyzy, ýaşyňyzy we telefon belgiňizi görkezmeli. Aýjahan Ataballyýewa

Lebap welaýatynyň zähmetsöýer maldarlary ýurdumyzyň maldarlary üçin jogapkärli döwür bolan owlak-guzy möwsümini üstünlikli tamamladylar. Bu hysyrdyly möwsüme doly taýýarlykly gelinmegi netijesinde Gündogar sebitiň maldarlary şu möwsümde meýilleşdirilen 79 müň 200-den gowrak ene goýundan 72 müň 718 guza derek 73 müň 912 sany guzy almaklygyň hötdesinden geldiler. Bu bolsa möwsümde göz öňüne tutulandan 1 müň 200-e golaý owlak-guzynyň artyk alnyp, ýyllyk meýilnamanyň 101,6 göterim amal edilendigini aňladýar.

Şu gün Arkadag şäheriniň häkimliginiň maslahat zalynda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça Haýyr-sahawat gaznasynyň döredilmeginiň üç ýyllygy mynasybetli «Türkmen halkynyň Milli Lideriniň ynsanperwerlige esaslanýan taryhy başlangyçlary: howandarlygyň we çagalara mähirli garaýşyň nusgalyk tejribesi» atly maslahat geçirildi.Gaznanyň döredilmeginiň üç ýyllygynyň Oraza aýyna düşmegi hem bellärliklidir.