"Aşgabatýylylyk" tresti

Aşgabat şäher häkimligi ashgabat.gov.tm

“Aşgabatýylylyk”tresti Aşgabat şäher häkiminiň 1995-nji ýylyň 1 - nji sentýabrynda çykaran №1188 belgili kararyň we Aşgabat şäher häkimliginiň Kommunal hojalyk birleşiginiň 1995 - nji ýylyň 4 - nji sentýabrynda çykaran №148 belgili buýrugyň esasynda döredildi

“Aşgabatýylylyk” trestiniň hukuk salgysy – Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, 2060 / 10(Gurban Durdy) köçesi, 3 jaýy.

Syýasat we ykdysadyýet

07.12.2024

Hormatly hasyl ussatlary!
Merdana gallaçy babadaýhanlar!

Sizi bereketli türkmen topragyndan gallanyň 1 million 400 müň tonnadan gowrak hasylyny ýetişdirip, şertnamalaýyn borçnamaňyzy üstünlikli berjaý etmegiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Medeniýet we Bilim

Türkmen oba hojalyk institutynda «Himiýa derslerini okatmakda sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak tejribesi» temasyndan bilim-usulyýet maslahaty geçirildi.

Türkmen oba hojalyk institutynyň onlaýn guran maslahatyna Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary gatnaşdylar.

Şu gün Gazagystan Respublikasynda iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gündogaryň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň Astanada gurlan ýadygärliginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

1-nji iýulda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Pegas ýyldyz toparyndaky ýyldyza «Arkadag» adynyň dakylandygyna şaýatlyk edýän güwänamanyň gowşurylyş dabarasy boldy.

ABŞ-niň Türkmenistandaky ilçihanasy ýurdumyzyň Daşary işler we Medeniýet ministrlikleriniň ýardam etmeginde bu ýurduň Garaşsyzlyk gününi Harby-howa güýçleriniň merkezi serkerdeliginiň aýdym-saz toparynyň konserti bilen belledi.

Amerikalylar üçin bu baýram öz başlangyjyny 1776-njy ýyldan, ýagny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Beýik Britaniýa Patyşalygyndan garaşsyzlygyny yglan eden Jarnamanyň kabul edilen pursadyndan alýar. Amerikalylaryň özleri oňa diňe “dördünji iýul” diýýärler.