• Turkmen
  • Русский
"Aşgabatýylylyk" tresti

 

 

 

 

 

Aşgabat şäher häkimligi  ashgabat.gov​.tm 

Aşgabatýylylyk” tresti Aşgabat şäher häkiminiň 1995-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda çykaran №1188 belgili kararyň we Aşgabat şäher häkimliginiň Kommunal hojalyk birleşiginiň 1995-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda çykaran №148 belgili buýrugyň esasynda döredildi

“Aşgabatýylylyk” trestiniň hukuk salgysy – Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, 2060/10 (Gurban Durdy) köçesi, 3 jaýy.

Syýasat we ykdysadyýet

04.03.2024

Şu gün paýtagtymyzda owgan harytlarynyň sergisi açyldy hem-de iki ýurduň işewür toparlarynyň maslahaty geçirildi.

Medeniýet we Bilim

Şu gün Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýetiniň (TGÝMJ) merkezi edarasynyň mejlisler zalyn

Ýurdumyzda 8-nji ýanwardan 12-nji ýanwar aralygynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiý

Türkmenistanda lukmançylyk edaralary üçin niýetlenen häzirki zaman laboratoriýa enjamlaryny, reag

Şu gün Türkmenistanyň Saglygy soraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan sanly ulgam arkal