"Aşgabatýylylyk" tresti

Aşgabat şäher häkimligi ashgabat.gov.tm

“Aşgabatýylylyk”tresti Aşgabat şäher häkiminiň 1995-nji ýylyň 1 - nji sentýabrynda çykaran №1188 belgili kararyň we Aşgabat şäher häkimliginiň Kommunal hojalyk birleşiginiň 1995 - nji ýylyň 4 - nji sentýabrynda çykaran №148 belgili buýrugyň esasynda döredildi

“Aşgabatýylylyk” trestiniň hukuk salgysy – Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, 2060 / 10(Gurban Durdy) köçesi, 3 jaýy.

Syýasat we ykdysadyýet

27.05.2024

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gruziýanyň milli baýramy — Garaşsyzlyk güni mynasybetli Gruziýanyň Prezidenti hanym Salome Zurabişwilä tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Medeniýet we Bilim

Şu gün paýtagtymyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli haly we haly önümleriniň sergisi hem-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisi geçirildi. Halkymyzyň ajaýyp milli sungatynyň ykrar edilmeginiň we oňa hormat goýmagyň nyşany hökmünde geçirilýän bu baýram çeper elli halyçylaryň zähmetine berilýän ýokary bahadyr. Ussat halyçylar yhlasly zähmeti bilen ajaýyp halylary döredýärler. Şoňa görä, bu baýram amaly-haşam sungatynyň milli görnüşleriniň, halkymyzyň nesilden-nesle geçirip gelýän medeni-ruhy gymmatlyklarynyň goralyp saklanýandygynyň aýdyň nyşanydyr.

Şu gün Türkmenistanyň ähli umumybilim berýän orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli baýramçylyk çäreleri geçirildi. Ol soňky jaňyň kakylmagy bilen, ýaş oglanlaryň we gyzlaryň on müňlerçesiniň durmuşynda ýatdan çykmajak pursatlara beslendi. Uçurymlar üçin mekdep bilen hoşlaşmak tolgundyryjy pursatlara, joşgunly, şatlykly wakalara utgaşyp, özbaşdak durmuşa gadam basylýandygyny alamatlandyrýar. Mekdep ýyllarynyň dowamynda ýaşlar ähli ugurda kämilleşmek üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat etjek köptaraply bilim aldylar.

Koreýa Respublikasynyň Milli maglumat jemgyýeti guramasy (MMG) Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa we maglumat merkezinde işleýän Maglumat elýeterliligi merkezini (MEM) geçen ýylda geçiren işleriniň netijeleri boýunça, dünýäniň 56 ýurdunda hereket edýän şunuň ýaly merkezleriň arasynda «2024-nji ýylyň iň gowy merkezi» diýip ykrar etdi.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan her çärýekde türkmen, rus, iňlis dillerinde neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Onuň sahypalarynda türkmen halkynyň taryhy, medeni-ruhy mirasy baradaky täze açyşlara hem-de gözlegleriň netijelerine bagyşlanan makalalar ýerleşdirilipdir.